Rechten en Regels - PARSON RUSSELL TERRIERS

Parson Utrecht
Parsonutrecht.nl
Ga naar de inhoud

Rechten en Regels

Verantwoordelijkheden en Rechten
* Ravenheights is een geregistreerd merk ®
* Ravenheights es una marca registrada ®
* Ravenheights є зареєстрованою торговою маркою ®
* Ravenheights ist eine eingetragene Marke ® Warenzeichen
* Ravenheights is a registered trademark ®
Eigenaar website en redactioneel verantwoordelijk:

De op de server aangeboden gegevens zijn zorgvuldig gekozen en getest. Ondanks dat, kan er geen verantwoordelijkheid over de correctheid, de volledigheid of laatste actualiteit van de gegevens cq. de ter beschikking gestelde informatie genomen worden.

Auteursrecht:

Ravenheights is een geregistreerde merknaam.
De namen parsonutrecht.nl, ravenheights.com, ravenheights.nl en de Kennelnaam Ravenheights zijn eigendom van de maker van deze site.
Teksten en foto's en  video's  van deze website zijn wereldwijd copyrechtelijk beschermd. Het zonder toestemming gebruiken, vermenigvuldigen of doorgeven van (delen) van de inhoud of de gehele website aan derden is strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgbaar.

-Voor het artikel over Parson Russell Terriërs, uit het tijdschrift "Onze Hond" Nummer 9 - September 2006, is, onder voorwaarden, toestemming gegeven een kopie van het betreffende artikel op deze website te plaatsen.

-Voor het artikel Jack Russell Terriër & Parson Russell Terriër uit het tijdschrift "De Honden Wereld" Nummer 11-2007, is, onder voorwaarden, toestemming gegeven een kopie hiervan op onze website te plaatsen.

-Voor de vier artikelen ('Jack Russell Terrier', 'Wilt u er een stamboom bij?', 'Puppy's testen' en 'Samen spelen') uit het tijdschrift "Honden Manieren" nummer 7/8 - 2008, is, onder voorwaarden, toestemming gegeven een kopie hiervan op onze website te plaatsen.
Opmerking geplaatste Links:
Hierbij distantiëren wij ons van de inhoud van alle gelinkte websites op mijn Homepage. Voor de inhoud van deze gelinkte websites unnen wij geen verantwoordelijkheid dragen en zijn wij niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook, die deze bedoelde websites kunnen hebben. Ook kunnen er verwijzingen naar onze websites bestaan, bedoeld (met onze toestemming) en onbedoeld (zonder onze toestemming), waarbij wij geen invloed hebben op de inhoud en bedoelingen van deze websites. Dientengevolge zijn wij ook daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
Terug naar de inhoud