Gestelde eisen aan de fokker - PARSON RUSSELL TERRIERS

Parson Utrecht
Parsonutrecht.nl
Ga naar de inhoud

Gestelde eisen aan de fokker

Eisen aan de Parsonfokker

Parson Russell DNA-Testen en andere onderzoeken

Als fokker dienen wij ons te conformeren aan de regels van de Raad van Beheer (Kynologisch Reglement, Fairfokregels en in de toekomst de Matrixegels*) en het FCI.
*In de toekomst zal de Raad van Beheer komen met nieuwe regels (Matrix regels) die zullen worden ingevuld door de Parson Russell Terrier Club Nederland (PRTCN) en leiden bij  het afleveren van stambomen tot een soort certificering met een extra groen vinkje op deze stambomen van de voortgebrachte honden. Het VFR (Verenigings Fokreglement) dient dan als basis voor deze Matrixregels voor wat betreft ons ras.
Sinds 2021 moet een fokker ook bij de overheid geregistreerd staan onder een "UBN-nummer" (Uniek Bedrijfs Nummer).

Onder onderstaande tabbladen ziet u zoal waar wij aan voldoen.

Voor het mogen fokken met een teefje, moeten wij onder andere, aan de volgende zaken voldoen:
 • De hond moet een stamboom hebben
 • 2 maal met de hond een internationale hondententoonstelling hebben bijgewoond, waarbij de kwalificatie over de hond is afgegeven van minimaal "zeer goed"
 • oogonderzoek (ieder jaar herhalen) (ECVO-onderzoeksprotocol) Cataract, Dystichiasis, MPP, Hypoplasie/Micropapilla, Retina dysplasie etc.
 • Dna-Afstammingsonderzoek
 • DNA onderzoek naar LOA (Late Onset Ataxie)
 • DNA onderzoek PLL (Primaire Lens Luxatie)
 • DNA onderzoek naar SCA ( Spinocerebellar ataxie)
 • Baertest (Brainstem Auditory Evoked Response) gehoortest
 • Patella test volgens Meutstege Protocol (knieschijfonderzoek) verder
 • De teef moet minstens 16 maanden zijn voordat zij gedekt wordt.
 • Er moet minimaal 1 jaar tussen twee dekkingen zitten. De teef mag niet meer dan 2 nestjes in 3 jaar hebben.
 • De teef mag niet voor de eerste keer gedekt worden wanneer zij ouder is dan 6 jaar
 • Ze mag een aantal lichamelijk afwijkingen niet hebben (zie fokreglement hieronder)
 • Ze mag niet door broers, neven en opa's gedekt worden
 • Registratie bij de overheid door middel van een "UBN-nummer" (Uniek Bedrijfs Nummer).

  en nog veel meer zie ook op onze fokreglementen pagina.verderParson Russell Baertest Gehooronderzoekt

Regels en adviezen voor het fokken met Parson Russells

GEDRAGSCODE
Het doel van deze gedragscode is de fokkers, aan hand van een aantal concrete  punten duidelijk te maken hoe er verwacht wordt te handelen, in overeenstemming met de doelstellingen van de Raad van  Beheer en de fairfokregels.
Fokkers dienen zich te allen tijde in het belang van het ras, zijn honden en zijn nestjes op te stellen.
Fokkers houden hun honden op een dusdanige wijze dat het dierenwelzijn zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.
Met honden, waarvan aangenomen kan worden dat zij aan een erfelijke  afwijking lijden, mag niet gefokt worden en combinaties, die eerder een erfelijke afwijking voortgebracht hebben, wordt ontraden te herhalen.
Iedere fokker dient zich te houden aan het fokreglement van de Raad van Beheer en worden door de Raad van Beheer gecontroleerd bij de huisbezoeken tijdens de aanwezigheid van een nestje.

SANCTIES
Het niet nakomen van een of meerdere punten uit deze regels zal,  afhankelijk van de overtreding, leiden tot door de Raad van Beheer te nemen maatregelen. Deze kunnen variëren van:
 1. Een schriftelijke waarschuwing
 2. Schorsing
 3. Royement
Basisreglement Welzijn en Gezondheid
                    
In het Kynologisch Reglement  zijn een aantal regels opgenomen met betrekking tot het welzijn en de  gezondheid van de teef waarmee wordt gefokt.
                    
                    
De welzijnsregels van het Basisreglement Welzijn  & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (Artikel  VIII.1 en verder).
Wijziging Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG)
In de Algemene Vergadering van 2 december 2017 zijn er weer  wijzigingen in het Kynologisch Reglement (KR) vastgesteld. Vanaf 1  januari 2018 wijzigt het BWG, in die zin dat de 12-maandenregel wordt  aangepast.
De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR zal gaan luiden: "Een  teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat  tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen  termijn van ten minste 12 maanden zit."
Dekking strafbaar
Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de  geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12  maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend  zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is  dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.
Regels Basisreglement Welzijn & Gezondheid
Artikel VIII.1
 1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
 2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden  gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
 3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden  gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
 4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
 5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft  dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen  termijn van ten minste 12 maanden zit.
De definitie van een nest is: een situatie waarbij een teef uit één  dracht één of meer volgroeide of onvolgroeide pups heeft voortgebracht,  die al dan niet op natuurlijke wijze levend of dood zijn geboren.
Artikel VIII.2
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Artikel VIII.3
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was  van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1  of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef  in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een  strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan  worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24.
Artikel VIII.4
 1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft  plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat  opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
 2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking  die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2,  wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.
Inteeltbeperking
Volgens het reglement mag een teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Dit  geldt voor alle rassen. Daarnaast zijn er voor veel rassen aanvullende,  inteeltbeperkende regels gesteld door de rasverenigingen. Denk aan het  verbod om een teef te kruisen met een halfbroer, neef of oom. Het fokken  met dit soort nauwe familierelaties leidt tot hoge inteelt, waarmee de  kans op erfelijke gebreken groter kan zijn. Dit is zeer onwenselijk. Om  te zorgen dat er voldoende minder verwante dieren op de lange termijn  beschikbaar zijn is de ambitie en het advies aan de fokkers en  rasverenigingen de inteelttoename in rassen te beperken.
                
Kynologisch Reglement R.v.B. 2017 verder


Fairfokbeleid Raad van Beheer. verder

Terug naar de inhoud