Wij houden ons aan de regels van de club en de Fairfok van de Raad van Beheer.

Wij leveren onze pups met:
- OfficiŽle stamboompapieren
- 3 x ontwormingen
- Inentingen
- EU-paspoort
- Gezondheidsverklaring
  dierenarts
- Chip
- Inschrijving
  opsporingregister
- DNA-profiel RvB.
- Eigendomspapieren RvB.
- Lederen Halsband
- Puppypakket
- DVD foto's en video''s
- Vuurwerkgeluiden CD
- Puppy informatiepakket
- meer dan 20 Cursusfolders
  en artikelen

 

U bevindt zich hier:  Pupinfo

Fokreglement

Fokreglement va 1 januari 2014

Raad van Beheer Voor alle (ras)hondenl VerenigingsfokregIement voor het ras: Parson Russell Terrier

1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de Parson Russell Terrier Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Parson Russell Terrier zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingstokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 7 april2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit Verenigingstokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Parson Russell Terrier, woonachtig in Nederland.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definitiesgelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS
Artikel Vlll.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel Vlll.2 KR en Artikellll.14 lid11 KR)

2.2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste twaalf maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen: De reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 50 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikellll.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'.

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. Reuen uit het buitenland moeten aan de eisen van het fokreglement van de Parson Russell Terrier Club Nederland voldoen

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingstokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel Vlll.1 KR)
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 1 0 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
3.6 Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:
• Patelia Luxatie door een specialist uit de lijst Orthopedie-Chirurgie Gezelschapsdieren van Prof.Drs.Meutstege voor het PL-onderzoek
• Oogziektes, oogonderzoek door oogartsen uit de lijst van ECVO oogspecialisten. Deze lijst is te vinden op de site van de Raad van Beheer.

4.3. Aandoeningen met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
o Patelia Luxatie graad 1 t/m 4
o Oogafwijkingen
o Cataract congenitaal
o Cataract niet-congenitaal
o Retina Dysplasie
o Entropion I Eetropion
o Distichiasis
o Primaire Lens Luxatie
o Progressive Retina Atrofie

4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.
• Ernstige over- of onderbeet
• Knikstaart

4.5. Aanbevolen testen
• BAER (doofheidsonderzoek)
• DNA-test voor Late Onset Ataxia (LOA)

5. GEDRAGSREGELS
5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2. Verplichte gedragstestVoor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID
6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS
7 .1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie van zeer goed op elke expositie te hebben behaald.

7 .2. Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10 INWERKINGTREDING
1 0.1. Dit Verenigingstokreglement treedt in werking op 1 januari 2014 nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR. Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Parson Russell Terrier Club Nederland op 7 april

De voorzitter, De Secretaris
J. Bode-van Meeberg L.Bauland-TouberFormat VerenigingsFokReglement (VFR) 717 Besluit AV 24 mei 2012
Raad van Beheer

Het doel van dit fokreglement is (artikelverwijziging naar de statuten van de vereniging):

- de instandhouding en verbetering van het ras Parson Russell Terrier; het ras van de Parson Russell Terrier te bevorderen als een zuiver terrierras met behoud van de moed, de werkcapaciteiten, het uithoudingsvermogen en de intelligentie, om welke karakteristieken hij van oudsheer bekendheid geniet. (art.2.1a)

- de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder. (art.2.1b)

De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt bij de fokker. De rasvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken bij de pup, betrokken bij een fokker. Ook als deze zich houdt aan het bepaalde in dit fokreglement.

De fokker en de dekreu-eigenaar dienen, gevraagd en ongevraagd, de bij hen beschikbare en bekende gegevens te verstrekken aan het bestuur van de vereniging, die van belang zijn voor de fokkerij.1:Begrippenlijst:Fokker: een lid van de vereniging die op het moment van de geboorte van het nesteigenaar is van de teef, alsmede diegene die dezelfde kennelnaam voert als de fokker, indien deze lid is van de vereniging.

RBC: Rasbegeleidingscommissie

Vereniging: de bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging, genaamd de ParsonR ussell Terrier Club Nederland statutair gevestigd te HalsterenEisen met betrekking tot fokken:2: om een teef of reu in te mogen zetten voor de fokkerij, moet aan de volgende (cumulatieve) eisen worden voldaan:

2a: Teef en reu moeten geregistreerd en gechipt/getatoeëerd zijn bij de Raad van Beheer of een door de FCI erkende buitenlands zusterorganisatie.

2b: Teef en reu dienen, nadat zij de leeftijd van negen maanden hebben bereikt minimaal 2 kwalificaties te hebben behaald van Zeer Goed of Uitmuntend. Deze

kwalificatie moet behaald zijn op een door de PRTCN georganiseerde tentoonstelling of op een (inter-)nationale tentoonstelling goedgekeurd door de FCI (met toekenning van CAC en/ofCACIB)

2c: Teef en reu dienen vrij te zijn van Patella luxatie, gecontroleerd op een leeftijd van minimaal 12 maanden door een Specialist uit de lijst Orthopedie-Chirurgie Gezelschapsdieren van Prof.Drs.Meutstege voor het PL-onderzoek.

2d: Teef en reu dienen vrij te zijn van alle oogziektes, gecontroleerd door een specialist uit de lijst van de Raad van Beheer/GGW of ECVO.

2e: Baertest (doofheid) optioneel

2f: Specifieke eisen voor de teef en de reu in Nederland:Teven:

2.f.1 De teef is bij de dekking ouder dan 18 maanden

2.f.2 De teef is bij de laatste dekking niet ouder dan 96 maanden

2.f.3 De teef mag in een periode van 24 maanden maximaal 2 nesten hebben, waarbij de periode tussen de dekking van het eerste en het tweede nest minimaal 10 maanden moet zijn.

2.f.4 De teef mag maximaal 5 nesten voortbrengen.

2.f.5 De geboorte dient een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest voor de tweede mal operatief, door middel van een keizersnede (sectio

caesarea), heeft plaatsgevonden mag de teef niet langer voor de fokkerij worden gebruikt.Reuen

2.f.6 De reu mag dekken als hij de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt.

2.f.7 Een reu mag in Nederland maximaal 10 nesten per kalenderjaar voortbrengen met een totaal maximum van 50 nesten gedurende zijn leven.

2.f.8 Reuen uit het buitenland moeten aan de eisen van het fokreglement van de Parson Russell Terrier Club Nederland voldoen. Benodigde onderzoeken kunnen in het land van herkomst worden uitgevoerd door een erkende specialist. De combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde oudercombinatie) is slechts twee keer toegestaan. Beide ouderdieren mogen niet in relatie met elkaar staan als ouder-kind of (half)broer – (half)zus).

2.g: Primaire Lens Luxatie (PLL): optioneelNB: In speciale gevallen kan dispensatie worden verleend voor de bepalingen zoals opgenomen in artikel 2. Dit ter beoordeling van het bestuur. Verzoeken voor dispensatie dienen – voorafgaand aan de dekking – tijdig, schriftelijk en voorzien van een motivatie te worden ingediend bij het hoofdbestuur. Nadat de dekking heeft plaatsgevonden kan geen dispensatie meer worden gegeven.

Iedere dekking dient schriftelijk te worden aangemeld bij nestregistratie door middel van het formulier Dekaangifte. Deze aanmelding geschiedt zo snel mogelijk binnen 3 weken na de dekking. Kopieën van de stambomen/afstammingsbewijzen, uitslagen van gezondheidsonderzoeken en behaalde kwalificaties wordt bij de melding gevoegd. Nestregistratie controleert en registreert namens het bestuur de fokkers op naleving van dit fokreglement.

Nestregistratie rapporteert schriftelijk aan het bestuur al datgene wat niet in overeenstemming is met dit fokreglement en de betrokkene ontvangt een kopie van het rapport.

Binnen 7 dagen na de worp geeft de fokker hiervan schriftelijk kennis aan de nestregistratie onder vermelding van de samenstelling van het nest en andere nuttige informatie.

De fokker heeft de plicht om (fok)fouten schriftelijk te melden aan de RBC.

De fokker heeft de plicht om de pupkoper adequate informatie te verstrekken (kopieën stambomen/ uitslagen gezondheidsonderzoeken van de ouderdieren, informatie over het ras, voeradvies, ent- en ontwormingsschema, algemene informatie betreft omgang met een pup).

Vanaf de 7de week na de geboorte mag een gezonde pup, met een door de dierenarts afgegeven dierenpaspoort, voorzien van gezondheidsverklaring, entingbewijs, chipnummer en NHSB-nummer , worden overgedragen aan de koper.

Een pup waarvoor nog geen gezondheidsverklaring door de dierenarts kan worden afgegeven, kan pas worden overgedragen als de pup gezond is en in bezit is van een door de dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring.

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit fokreglement niet voorziet.Fokfouten, afwijkingen of handelingen:Het is niet toegestaan om te fokken met honden die fokuitsluitende fouten hebben.3. Fokuitsluitende fouten, afwijkingen of handelingen zijn:

3.1 Patella Luxatie

3.2: Ernstige over-of onderbeet

3.3: Monorchidie of Kryptorchidie

3.4: Knikstaart

3.5: Oogafwijkingen4. Nestafdracht:

De fokker is verplicht een nestafdracht te doen, zoals deze door de algemene ledenvergadering is vastgesteld. Deze nestafdracht bestaat uit een vast deel en een variabel deel. De bedragen hiervan worden gepubliceerd in het Clubblad van de P.R.T.C.N. Deze afdracht dient binnen 14 dagen na de geboorte van het nest te zijn voldaan.5, Geadviseerd wordt om bij de overdracht van een pup een overeenkomst te gebruiken.

Indien de fokker zich niet houdt aan de regels gesteld in dit fokbeleid, wordt er door het bestuur een passende sanctie opgelegd (Zie sanctiereglement).

Indien de fokker het niet eens is met de opgelegde sanctie, kan deze schriftelijk een klacht indienen bij de geschillencommissie van de vereniging. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Tot vaststelling en invoering van dit reglement is besloten in de Algemene Vergadering van het bestuur van de PRTCN gehouden op 19 april 2009

Dit reglement treed onverkort in werking op 20 april 2009 voor alle fokdieren die geboren zijn na 19 april 2009.

Let op: vanaf 1 juli 2008 is tevens het Basis Reglement Stambomen van kracht!1a: Iedere fokker van de PRTCN dient zich te houden aan het fokreglement en controle van de RBC (rasbegeleidingscommissie) op de naleving van dit reglement toe te staan.

1b: Als fokker wordt door de PRTCN aangemerkt:

1: Diegene die op het moment van de geboorte van het nest eigenaar is van de teef;

2: Diegene die op het moment van de dekking eigenaar is van de reu;

3: Met betrekking tot de naleving van dit reglement wordt met de fokker gelijkgesteld: de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de fokker, voor zover woonachtig op hetzelfde adres, alsmede diegene die dezelfde kennelnaam voert als de fokker, indien deze lid is van de PRTCN.

EISEN MET BETREKKING TOT FOKKEN:2: Om met een teef of reu te kunnen fokken, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

2a: Teef en reu dienen, nadat zij de leeftijd van negen maanden hebben bereikt een minimum kwalificatie te hebben behaald van Goed . Deze kwalificatie moet behaald zijn op een door de PRTCN georganiseerde tentoonstelling, of op een (inter-)nationale tentoonstelling goedgekeurd door de FCI (met toekenning van CAC en/of CACIB)

2b: Teef en reu moeten geregistreerd en gechipt/getatoeëerd zijn bij de Raad van Beheer of een erkende buitenlandse zusterorganisatie.

2c: De teef mag gedekt worden nadat zij de leeftijd van achttien maanden heeft bereikt.

2d: Men mag ten hoogste één maal per kalenderjaar met dezelfde teef fokken.

2e: Men mag teven van acht jaar en ouder niet meer laten dekken.

2f: Er is een maximum van vijf nesten per teef

2g: De reu mag dekken nadat hij de leeftijd van twaalf maanden heeft bereikt.NB: In voorkomende gevallen kan dispensatie worden verleend voor artikel 2. Dit ter beoordeling van het hoofdbestuur. Verzoeken voor dispensatie dienen tijdig, schriftelijk te worden ingediend bij het hoofdbestuur.3: Teef en reu dienen vrij te zijn van Patella Luxatie.

3a: De keuring op Patella Luxatie is verplicht voor alle honden (zowel reuen als teven) waar mee gefokt wordt binnen het fokreglement van de PRTCN.

3b: Honden die op Patella Luxatie worden gekeurd dienen de leeftijd van twaalf maanden te hebben bereikt.

3c: Er is voor de fokker de mogelijkheid om bloed op te slaan voor DNA onderzoek. Deze afname is vrijwillig, maar kan later een goede bijdrage zijn bij onderzoek naar eventuele erfelijke afwijkingen. Bloedafname mag wel worden vermeld bij de pupinfo op de website.4: Fokuitsluitende fouten zijn:

4a: Ernstige over- of onderbeet

4b: Monorchidie of kryptorchidie

4c: Patella LuxatieEISEN MET BETREKKING TOT PUPS:5: Bij overdracht van de pups dient gebruik te worden gemaakt van een door de PRTCN erkende koopovereenkomst.6: Pups dienen bij overdracht getatoeëerd/gechipt te zijn door de Raad van Beheer of geregistreerd te zijn bij een erkende buitenlandse zustervereniging.7: De minimum leeftijd voor de overdracht van pups bedraagt zeven weken.8: Pups moeten bij overdracht ontwormd en ingeënt zijn tegen hondenziekte en parvo (althans de voorlopige entingen). Het vaccinatieboekje met duidelijke vermelding van de naam van de hond, geboortedatum en chipnnummer van de Raad van Beheer, moet bij overdracht van de pup meegegeven worden.9: Op het moment van de verkoop dienen de pups in goede conditie te verkeren, waaronder specifiek verstaan wordt:

9a: Schone ogen, vacht en oren

9b: vrij van ongedierteDe koper dient dit bij overdracht te controleren.10: De PRTCN stelt adviesprijzen voor pups en dekkingen vast. Deze worden in het clubblad gepubliceerd.11: Een fokker dient anderhalf jaar lid te zijn van de PRTCN, alvorens van de pupinfo gebruik te kunnen maken.12: Pupinfo wordt gegeven voor de duur van twaalf weken, tenzij de fokker aangeeft na deze periode nog hiervan gebruik te willen maken. Zodra alle pups geplaatst zijn, dient het nest te worden afgemeld. Verdere in deze periode geboren nesten dienen apart te worden aangemeld.13a: Beide ouderdieren worden door de PRTCN geregistreerd.

13b: Honden van niet-leden worden eveneens in deze registratie opgenomen en zijn derhalve ter beschikking voor de leden van de PRTCN (doel hiervan is het bewerkstelligen van een zo breed mogelijke fokbasis)

13c: Bij dekkingen tussen honden van leden en niet-leden, moeten leden kunnen aantonen dat de hond van het niet-lid aan de eisen van het fokreglement van de PRTCN voldoet.

13d: Met betrekking tot bovenstaande zal pupinfo worden verleend aan alle leden, voor zover aangetoond kan worden dat het betreffende nest aan alle eisen van het fokreglement van de PRTCN voldoet.14: Wenst men gebruik te maken van pupinfo, dan dient het nest binnen zeven dagen na de geboorte te worden aangemeld bij de pupinfo. Dit geldt voor elk nest apart. Het is niet toegestaan pupinfo aan te vragen voor slechts één nest, als er meerdere nesten in dezelfde of overlappende periode bij de betreffende fokker of op één en hetzelfde adres aanwezig zijn. Aanmelding geschiedt door middel van een dek- en geboorteaangifteformulier, te verstrekken door de eigenaar van de reu. De pupinfo is gratis, wel is per nest een verplichte nestafdracht verschuldigd van € 15,00 plus € 6,00 per pupDEKREUEN EN FOKTEVENLIJST:15: Om voor gratis plaatsing op de jaarpresentatie in aanmerking te komen, gelden de volgende eisen:

15a: De hond moet minimaal WHC 1a (werkhondencertificaat) behaald hebben.

15b: De hond moet een minimum kwalificatie van Zeer Goed behaald hebben

15c: De hond moet onderzocht zijn op Patella Luxatie en hiervan vrij zijn. (niet luxabel)ALGEMENE VOORWAARDEN:16: Er kan niet worden geadverteerd met honden en/of pups, die niet aan de voorwaarden gesteld in het fokreglement voldoen. De naam van de rasvereniging mag niet worden gebruikt bij advertenties, indien men zich niet aan het fokreglement houdt.17: Indien aan één of meer van bovenstaande fokvoorwaarden niet wordt voldaan, kan geen beroep worden gedaan op pupinfo. Het bestuur heeft tevens de bevoegdheid, indien blijkt dat de aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt, de aanvrager uit te sluiten van pupinfo.18: Indien bij een fokker één of meerdere overtredingen worden geconstateerd en indien deze fokker zich, na een waarschuwing van het bestuur, nog niet houdt aan het fokreglement, kan:

18a: De fokker worden uitgesloten van pupinfo, voor een door het bestuur te bepalen periode

18b: Publicatie van de overtredingen in het clubblad gedaan worden, voor een door het bestuur te bepalen periode.19: Indien bij een fokker herhaaldelijk ernstige overtredingen worden geconstateerd, heeft het bestuur de bevoegdheid om op een ALV een royement voor deze fokker voor te dragen. Indien dit royement door de ALV wordt aangenomen, zal dit royement, met redenen omkleed, worden gepubliceerd in het clubblad.20: Met nadruk wordt erop gewezen dat de RBC en haar pupinfo slechts adviserend c.q. informerend optreden, hetgeen geen garantie inhoudt omtrent de toekomstige kwaliteit van de nakomelingen uit enige combinatie. De RBC en haar pupinfo kan dan ook geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van haar adviezen c.q. bemiddeling.

«  Stamboom Gucci vom Mutschenhof
» 

Onze afgeleverde raafjes


Parsonutrecht.nl | Ravenheights.com | Ravenheights.nl zijn eigendom van: zie rechten
                © 2008 Utrecht - All Rights Reserved -  Parsonutrecht.nl
          Tel: 06-10305881